Στόχοι του έργου

  • Διάσωση και γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων της ελληνικής αυτόχθονης φυλής του μαύρου χοίρου, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη σημαντική αύξηση του κέρδους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
  • Εκσυγχρονισμός της αναπαραγωγικής διαχείρισης του αυτόχθονου μαύρου χοίρου στις συμμετέχουσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μέσω της εφαρμογής και χρήσης καινοτόμων βιοτεχνολογικών μεθόδων.
  • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και διάθεση πιστοποιημένων και γνήσιων προϊόντων ελληνικής προέλευσης στους καταναλωτές.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων γονιδιακώνμεθόδων για τη γενετική βελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας της φυλής του μαύρου χοίρου.
  • Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο